برگذاری سومین مجمع عمومی شورای منتخب سرتاسری معلمان افغانستان

شورای منتخب سرتاسری معلمان افغانستان سومین مجمع عمومی برای انتخاب اعضای انتخابی بورد عمومی این شورا را به رهبری و حمایت مالی کمیته سویدن برای افغانستان و رهبری بورد عمومی شورا، با اشتراک وزیر معارف کشور محترم محمد میرویس بلخی و هییت همراه شان، خانم نایله ناصری معاون برنامه های آموزشی کیمته سویدن برای افغانستان، رییسان، معاونین، منشیان مرکز و زون های ولایتی این شورا برای دو روز در هوتل سپین زر در شهر کابل برگذار کرد.

در آغاز این نشست فضل احمد فضل رییس عمومی شورای مذکور با شرح مختصر از فعالیت های دو ساله شورا گفت: شورای سرتاسری منتخب معلمان افغانستان در جریان دو سال فعالیت هایش در بخش های انکشافی، فرهنگی، آگاهی دهی و ارتباطات خارجی دست  آورد های قابل ملاحظه داشته است.

وی اضافه کرد: این شورا توانسته برای ظرفیت سازی اعضای شورا برنامه های آموزشی را برگذار و وعده ی کمک از جانب کمیته سویدن برای افغانستان را در یک تفاهم دو جانبه حاصل کند، همچنان اشتراک در نشست ها و جلسات با اتحادیه های معلمان بعضی کشور ها، طرح ازذیاد معاش معلمان در سه کتگوری از فعالیت هایست که این شورا در طول دو سال قادر به انجام آن شده است.

وزیر معارف کشور محترم محمد میرویس بلخی در جریان گفته هایش با قدر دانی از صبر و برده باری معلمان کشور گفت:"  من تشکری می کنم از صبر و حوصله ای شما استادان عزیز در رابطه به موضوع معاشات، معلمی که با تشوشات ذهنی و مشاغله های فکری سردچار باشد مشکل است همزمان به شکل درست به تربیه اولاد کشور بپردازد." وی وعده سپرد تا در رابطه به ازدیاد معاش معلمان توجه بیشتر کند.

روز نخست این مجمع با شرح مشکلات، فعالیت ها و دست آورد های شورا های ولایتی منتخب معلمان افغانستان توسط ریسان هر یک از شورا ها در ولایت های مربوطه تشریح و ارایه شد.

قرار است امروز (مورخ 19 سپتمبر) انتخابات بخاطر انتخاب اعضای کلیدی بورد عمومی این شورا، بین اعضای شورا در سه پوست های ریاست، معینیت و منشی بورد مذکور برگذار شود. این پروسه دارای 12 مرد و یک خانم تشکیل می دهد.