Press release

کمیته سویدن برای افغانستان فعالیت های خود را در شرایط اضطراری انتشار ویروس کووید۱۹در افغانستان همچنان ادامه می دهد

تیم پاسخدهی کووید۱۹ در کمیته سویدن برای افغانستان به طور جدی وضعیت را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را برای مبارزه با این بیماری همه گیر انجام داده