دانیل مدانی به حیث رئیس جدید کمیته سویدن برای افغانستان گماشته شد

از روز دو شنبه مصادف به 18 نوامبر سال جاری، دانیل مدانی بصفت رئیس جدید کمیته سویدن برای افغانستان، یکی از بزرگترین نهاد های غیر دولتی که در حدود 6000 کارمند افغان دارد، رسماً به کار خود آغاز کرد. دانیل از تجربه کار به عنوان سکرترجنرال در سازمان های بین المللی سویدنی مستقر در شرق میانه و آفریقا برخوردار میباشد.

 دانیل میگوید: " کار برای آسیب پذیرترین قشر مردم نیروی است که من را به حرکت میآورد. رسیدگی به این قشر در دوردست ترین نقاط روستایی، مستفدین جوان، زنان، افراد دارای معلولیت و عودت کنندگان از چالش ها در افغانستان خواهد بود.  وضعیت امنیتی بدتر شده است و تعداد تلفات ملکی در درگیری ها اخیراً نهایت افزایش یافته است."

قبل از تقرر دانیل مدانی در کمیته سویدن برای افغانستان، وی به حیث سکرترجنرال در سازمان سویدو، یک نهاد سویدنی ارایه دهنده کمک های بشردوستانه که در کشور های عراق، کردستان و سوریه فعالیت دارد ایفای وظیفه کرده است. قبل از آن هم وی یک سازمان غیردولتی موسوم به"Project Playground" را رهبری کرده است. علاوه براین، وی به حیث سکرترجنرال یک انجمن سویدنی برای دانشمندان جوان اجرای وظیفه کرده است و عضویت انجمن حمایتی سازمان "جوها ترست" را داشته است که مکتب متوسطه نسوان " باربرو جوهانسون مدل " را به پیش میبرد. 

او می افزاید: "حقوق بشری از جمله حق دختران به تعلیم و تربیه برای من از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این یکی از بخش های بسیار مهم کار کمیته سویدن برای افغانستان را نیز تشکیل میدهد که حدود صد هزار طفل در مکاتب آن آموزش می بینند که اکثریت آنها را دختران تشکیل میدهد."

آقای دانیل مدانی در حومهٔ سویدن بزرگ شده است. حرفه اصلی وی تدریس میباشد و قبل از علاقمندی وی در امور بشردوستانه و کار با نهاد های که برای آسیب پذیرترین قشر مردم کار میکند، او حرفه معلمی را به پیش گرفته بود.

اندریاس استیفنسن، سکرترجنرال کمیته سویدن برای افغانستان میگوید: "آقای مدانی از یک تجربه قوی رهبری در تلاش های بین المللی در مناطق تحت درگیری بشمول مناطق مسلمان نشین برخوردار است. من به این معتقد شده ام که وی میتواند به توسعه کار درازمدت ما در جهت بهبود وضعیت آسیب پذیرترین افراد ملکی در افغانستان که یکی از پُرخطرترین کشور ها محسوب میشود ادامه دهد.