کمیته سویدن برای افغانستان حمله به شفاخانه داکتران بدون سرحد را تقبیح می نماید

کمیته سویدن برای افغانستان در کابل حمله به شفاخانه داکتران بدون سرحد را جداً تقبیح می نماید. راپورهای این رویداد نشان می دهد که بیشتر قربانیان این حمله زنان، اطفال نوزاد و نرسها بودند.

اندریاس ستفانسن، منشی عمومی کمیته سویدن برای افغانستان می گوید: "ما حمله بر شفاخانه داکتران بدون سرحد را جداً تقبیح می نمائیم. کمیته سویدن برای افغانستان با درنظرداشت حق صحت برای همه و حرمت شفاخانه ها و کلنیک های صحی در پهلوی داکتران بدون سرحد(MSF) و وزارت صحت عامه افغانستان قرار دارد."

هدف قرار گرفتن مردم عامه و مراکز صحی سرپیچی آشکار از قانون بشری بین الملل (IHL) می باشد، که باعث کاهش در خدمات به مردم نیازمند می گردد. کمیته سویدن برای افغانستان از همه جوانب ذیدخل منازعه می خواهد تا از هدف قرار گرفتن مردم عامه و مراکز صحی دست بردارند.

دانیال مدهانی، رئیس عمومی کمیته سویدن در افغانستان می گوید: "ما حمله بر شفاخانه نسایی ولادی واقع در دشت برچی کابل را به سختی نکوهش می کنیم، جائیکه مادران، نوزدان و نرس ها دران مورد هدف قرار گرفته اند. این حمله زمانی رخ می دهد که زندگی مردم با خطر وبای کوید-19 نیز مواجه است. من با خانواده های قربانیان از ته دل غمرازی خود را شریک می نمایم".

مراکز صحی در افغانستان از طرف جناح های درگیر منازعه مکرراً مورد هدف قرار گرفته است. کمیته سویدن برای افغانستان و سایر مؤسسات غیر دولتی در افغانستان بخاطری کار می نمایند تا خدمات خیلی ضروری را به مردم عرضه نمایند، ازینرو، کمیته سویدن برای افغانستان از جناح های درگیر منازعه یکبار دیگر می خواهد تا قوانین بشری بین الملل را رعایت نمایند.

عکس از: فرنتیرپست