فعالیت های کمیته سویدن در ولایت میدان وردک در قبال مبارزه به کوید-۱۹ بطور کامل تطبیق می گردد

کمیته سویدن برای افغانستان حسب توقعات مردم محل خدمات صحی خود را ارائه می کند و بر ارائه مساعدتها و خدمات خود کنترل کامل دارد، باوجود اینکه در سایر نقاط افغانستان در قبال مبارزه با کوید-19 در ارائه تسهیلات و خدمات کاهش قابل ملاحظه به میان آمده.

پروژه صحتمندی کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت میدان وردگ به بیشتر از 650،000 مردم در 2000 قریه به شمول مرکز کوید-19 از طریق 78 مرکز صحی خدمات صحی ارایه می کند.

در شفاخانه ولایتی میدان شهر بیشتر از 130 کارمند صحی به مردم خدمات صحی ارایه می کنند. شفاخانه مذکور چهار بخش اساسی خدمات صحی دراد که عبارت اند از: جراحی عمومی، داخله عمومی، بخش اطفال و بخش نسائی و ولادی.

دانیال مدهانی، رئیس عمومی کمیته سویدن در افغانستان در این اواخر از دفتر ساحوی وردگ بازدید نمودند. وی ضمن اظهار سپاس و امتنان از عزم پخته و فداکاری کارمندان کمیته سویدن گفت: "وردگ یکی از ساحات درگیر به سطح بلند در منازعه می باشد، و ما می خواهیم که از طریق پلان های همه جانبه خود به آنعده مردم رسیدگی کنیم که دسترسی به آنها مشکل است و در ساحات دوردست زندگی می کنند، تا دسترسی آنها به خدمات و تسهیلات کمیته سویدن در قبال مبارزه به کوید-19 یقینی گردد. همکارانم که در خط مقدم کار می کنند، انگیزه، قوت و مورال بلند خود را نمایان ساختند، و اینکه آنها "ما می ایستیم و کار می کنیم روش را اختیار نمودند" که بعید از تجربه گذشته ما بود، از ایشان متأثر شدم و بالای همه ایشان افتخار می کنم".   

علاوه بر ارائه خدمات روزمره صحی، این شفاخانه به آنعده کسانیکه علایم کورونا (کوید-19) داشته باشند یک مرکز جداگانه دارد. این مرکز دتجرید 25 بستر برای مریضان مشکوک و مثبت دارند. در این مرکز بیشتر 50 نفر کارمند کار می کنند که به کارمندان اداری، خدماتی و صحی تقسیم گردیده اند، که به شکل 24 ساعته در دوران یک هفته کار می کنند. شش تیم پاسخ سریع که در شش ولسوالی ولایت کار می کنند، فعالیت های آگاهی عامه، ثبت رویدادها و ردیابی افراد مشکوک را انجام می دهند.

علاوه بر این، در مورد خدمات شفاخانه شاغلی دانیال گفت: "در لابلای سفرم معلوم گردید که ما برای حفاظت کارمندان و مراجعین خود معیارهای عالی و ممکن را در نظر گرفته ایم. فعالیت ها و خدمات روزمره ما مانند جراحی، لابراتوار، داخله عمومی، مراقبت جدی، بخش اطفال، نسائی و ولادی بشکل کامل توسط سیستم کارمندان حمایوی تطبیق می گردد. روزانه در حدود 500-600 مریض معاینه می گردد،  4-6 عملیات بزرگ جراحی صورت می گیرد، و 10 – 12 زایش اطفال صورت می گیرد".